Naše cesta

Idea naší cesty

V dnešní rozkošatělé době se stává nutností, aby se škola více než jindy stala místem naplněným atmosférou porozumění a pochopením. Podnětným místem smysluplného poznání, motivující a podporující své svěřence v jejich postupném rozvoji. Atmosféra vzájemného respektu a důvěry přináší klid, tolik potřebnou soustředěnost a kultivuje rozvíjející se osobnosti. Škola naplněná touto atmosférou se stává místem, které s radostí navštěvují nejenom žáci a studenti, ale také i pedagogové. Ty zpětně naplňuje pocitem smysluplnosti jejich práce a dále je motivuje.

Směr kudy se ubírá naše cesta

Kvalitní příprava žáků a studentů vedoucí k plynulému rozvoji jejich dovedností a znalostí v podnětné, klidné a příjemné atmosféře, vyžaduje věnovat maximální možné úsilí účelné a důkladné přípravě budoucích učitelů. Neméně důležitým článkem v celém vzdělávacím systému je kontinuální koncepční podpora jak začínajících tak i stávajících pedagogů. Proto se naše cesta ubírá dvěma směry. Prvním je oblast přípravy budoucích pedagogů a druhým kontinuální koncepční pedagogická podpora. 

Příprava budoucích pedagogů

V oblasti přípravy budoucích učitelů vidíme základní nedostatek v absenci promyšlené a účelně koncipované pedagogické praxe. Teoretické poznatky nabírají na významu až v okamžiku jejich aplikace při práci s žáky a studenty. Teprve tehdy je budoucí učitel konfrontován se svými pedagogickými znalostmi a dostává příležitost je využít k budování svých pedagogických kompetencí.

Systematicky koncipovaná pedagogická praxe studentů pedagogických fakult
Pedagogická praxe budoucích učitelů je klíčovým předpokladem jejich budoucí profese. Je proto nezbytné, aby se stala významnou součástí přípravy učitelů prakticky od prvního dne zahájení jejich studia na pedagogické fakultě. Pedagog, který odchází po dokončení studia vykonávat svoji profesi, musí být pedagogem přicházejícím s jasnou a reálnou představou obsahové náplně své práce.
Sdílení profesních zkušeností inspirativními a zkušenými pedagogy
Efektivita sdílení profesních zkušeností, a to především u budoucích učitelů, je významně ovlivněna získáním vlastních zkušeností s výukou žáků a studentů. Jedině tak mohou budoucí pedagogové docenit podstatu sdílené zkušenosti a zasvěceně se zapojit do diskuse, jenž se může stát zpětně podnětnou i pro zkušené pedagogy. Motivace a podněty jsou všude kolem nás, jen je třeba si jich všimnout.
Aktivní spolupráce s odborníky různých oblastí za účelem propojení vědy s pedagogickou obcí
Stejně tak jako je tomu u jiných profesí jsou také pedagogové postavení před nutnost neustálého sebevzdělávání. Sebevzdělávání učitelů je však na rozdíl od ostatních profesí specifické. Učitelé se musí vzdělávat nejenom v oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky, ale rovněž napříč různými vědními obory. Jedině tak udrží krok s rychle se měnící společností, pro život v níž děti připravují.

Koncepční podpora pedagogů

Oblast koncepční podpory pedagogů je oblastí nesmírně širokou a obsáhnou. Důležitým prvkem celé podpory pedagogů je koncepční, smysluplný, lidský přístup, který podněcuje a motivuje učitele v jejich práci.

Neustálé navyšování požadavků na učitele za současného ponechávání pedagogů napospas při hledání cesty jak tyto nové požadavky naplnit, považujeme za dlouhodobě neudržitelné. Výsledkem tohoto přístupu jsou zkratkovitá a prázdná řešení, která mnohdy nejsou k užitku jak pedagogům, tak především ani žákům a studentům, kterým tak navíc dáváme do života příklad polovičatých, nesystémových a kontraproduktivních řešení.

Kontinuální koncepční podporu pedagogů vidíme jako profesní servis plný kvalitních praktických postupů k bezprostřednímu využití. Jedná se o profesní podporu přinášející v konečném důsledku obrovský benefit žákům a studentům v podobě účelné kreativní práce jejich učitelů, kteří mají současně dostatečný prostor vnímat a respektovat jejich individuální rozdíly a systematicky rozvíjet nejenom jejich znalosti, ale především širokou škálu dovedností.

Sledujte naši cestu

Zmapování pedagogického prostředí základního vzdělávání

Poznat a orientovat se v pedagogickém prostředí bylo klíčovým předpokladem k identifikování stěžejních bodů, které do značné míry ovlivňují kvalitu vzdělávání.

Založení Institutu moderní pedagogiky, z.ú.

Institut byl založen zakládací listinou dne 27.9.2021. Zapsání do rejstříku ústavů bylo provedeno 22.12.2021 Městským soudem v Praze.

Pilotní projekt pedagogické praxe studentů pedagogických fakult

Aktuálně pracujeme na pilotním projektu v rámci něhož vybraná skupina studentů pedagogických fakult absolvuje kurz Aplikované pedagogiky. Získané poznatky si každý student následně prověří při vedení minimálně pěti vyučovacích hodin. Projekt ukončí závěrečná reflexe.