Úvodní

Jak vnímáme pedagoga?
Unod - současný pedagog
Jaké podmínky podnítí kvalitu?
Unod - podnítí kvalitu
Dotazníkový průzkum IMPe
Unod - dotazníkový průzkum IMPe

Jak vnímáme současného pedagoga?

Inspirující osobnost

Inspirovat žáky a studenty, jak v oblasti vzdělávání, tak současně v mezilidské komunikaci, cestou vlastního příkladu.

Respektující pedagog

Respektovat psychologický vývoj žáků a studentů. Zajímat se o jejich názory a postoje. Pomoci jim adekvátními podněty budovat vlastní názor.

Nastolující bezpečí

Jedině v pracovním prostředím naplněném bezpečím a důvěrou může pedagog naplno rozvíjet potenciál svých svěřenců.

Podporující spolupráci

Postupné prohlubování schopnosti spolupráce žáků a studentů vede k tříbení principů logiky a rozvoji kritického myšlení.

Rozvíjející komunikaci

Rozvoj slovní zásoby a kultivovaného vyjadřování významně ovlivňuje rozvoj propozičního myšlení žáků a studentů.

Orientace na myšlení

Systematický rozvoj myšlenkových operací společně s budováním poznání hraje prvořadý význam v rozvoji dalších dovedností a směřuje ke komplexnímu učení.

Inspirující osobnost

Inspirovat žáky a studenty, jak v oblasti vzdělávání, tak současně v mezilidské komunikaci, cestou vlastního příkladu.

Respektující pedagog

Respektovat psychologický vývoj žáků a studentů. Zajímat se o jejich názory a postoje. Pomoci jim adekvátními podněty budovat vlastní názor.

Nastolující bezpečí

Jedině v pracovním prostředím naplněném bezpečím a důvěrou může pedagog naplno rozvíjet potenciál svých svěřenců.

Podporující spolupráci

Postupné prohlubování schopnosti spolupráce žáků a studentů vede k tříbení principů logiky a rozvoji kritického myšlení.

Rozvíjející komunikaci

Rozvoj slovní zásoby a kultivovaného vyjadřování významně ovlivňuje rozvoj propozičního myšlení žáků a studentů.

Orientace na myšlení

Systematický rozvoj myšlenkových operací společně s budováním poznání hraje prvořadý význam v rozvoji dalších dovedností a směřuje ke komplexnímu učení.

Jedná se o inspirující osobnost, respektující psychologický vývoj svých žáků a studentů, projevující zájem o jejich názory a postoje. Nastoluje prostředí vzájemné důvěry a bezpečí. Tedy prostředí, které pedagogovi usnadňuje porozumění jednotlivým žákům, studentům i třídním kolektivům. Toto porozumění je základním předpokladem k nastavení optimální cesty postupného rozvíjení iniciativnosti, systematičnosti, spolupráce, diskuse, kladného sebehodnocení za současné podpory rozvoje potenciálu jednotlivých žáků a studentů.

Pedagog, jenž odhlíží od strojového testování a svoji pozornost soustředí na rozvoj komunikace, rozšiřování slovní zásoby a schopnosti kultivovaného vyjadřování svých svěřenců.

Schopnost vyjadřování je společně s pamětí základním stavebním kamenem myšlení, k jehož rozvoji směřuje převážná část úsilí pedagoga. Myšlení je klíčovým předpokladem pro rozvoj všech dalších dovedností včetně čtenářské, matematické i informační gramotnosti a samozřejmě i budování znalostí.

Jaké podmínky podnítí kvalitu pedagogické práce?

Komplexní příprava studentů pedagogických fakult zaměřená nejenom na kvalitní teoretické vzdělání, ale rovněž stejným podílem na získání praktických zkušeností. 

Zásadní vliv na kvalitu pedagogické práce má i množství pedagogických pracovníků, které by se mělo oproti současnému stavu významně zvýšit.

Stálá pedagogická podpora jak začínajícím, tak zkušeným pedagogům, do níž je nutné zahrnout rovněž soustavné sebevzdělávání, které se musí stát plnohodnotnou součástí pedagogické profese.

Uživatelsky přívětivá a funkční digitalizace celého sektoru školství. Digitalizace se musí projevit nejenom v podobě administrativně správní, ale též v oblasti edukativní s přímým zapojením žáků a studentů. Usnadní jim tak nejenom porozumění, orientaci ve společnosti, ale i vstup do aktivního života.

Zeptali jsme se pedagogů

Dotazníkový průzkum IMPe

V rámci dotazníkového šetření, jehož cílem bylo poselství aktivních pedagogů určené studentům pedagogických fakult, jsme mimo jiné položili otázku: “Jaké povahové vlastnosti jsou pro pedagoga nezbytné?”

Pedagogové se shodli na velké řadě vlastností, přehled těch nejcitovanějších naleznete v grafu.

Uvádíme výstižnou odpověď Mgr. Aleny Šlaufové, ZŠ Zruč-Senec: “Schopnost přizpůsobit se novým trendům i požadavkům, brát děti jako osobnosti, partnery, umět přiznat chybu, omyl, sám být pracovitý a svědomitý, pokud to chci po dětech.”

Trpělivost
69%
Kreativita
69%
Empatie
63%
Tolerance
44%
Důslednost
38%